English summary

a

meer weten of persoonlijk advies?

Algemene voorwaarden België

Artikel 1 – Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij eenOvereenkomst als bedoeld in Artikel 2.1 alsmede degene die met Opdrachtnemer in onderhandeling treedt;Opdrachtnemer: van Vilsteren BTW advies bvba, gevestigd te Knokke alsmede alle aan haar op enigerlei wijze verbonden ondernemingen aan wie de uitvoering van een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt toevertrouwd; Opdracht/Overeenkomst: De Overeenkomst van Opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten.
1.2 Alle Opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer;
1.3 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn dan wel ten behoeve van derden voor wier handelen dan wel nalaten Opdrachtnemer aansprakelijk kan zijn.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt/zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
2.4 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de Overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan blijft betreffende bepaling buiten toepassing, waarbij de overige bepalingen van zowel de Overeenkomst als de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Artikel 3 - Aanbod en aanvaarding

3.1 Alle offertes en aanbiedingen door of namens Opdrachtnemer gedaan, ook indien door een vertegenwoordiger of tussenpersoon, op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen/ ingetrokken.
3.2 Overeenkomsten komen tot stand door een schriftelijke bevestiging van Opdrachtnemer. In het geval Opdrachtnemer de Overeenkomst niet schriftelijk heeft bevestigd, komt een Overeenkomst tot stand doordat Opdrachtnemer met uitvoeringshandelingen is begonnen.
3.3 Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers of tussenpersonen van Opdrachtnemer binden Opdrachtnemer slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
3.4 Iedere orderbevestiging van Opdrachtnemer wordt geacht het tussen partijen overeengekomen juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever binnen 8 dagen na datum orderbevestiging schriftelijk bij aangetekend schrijven en gemotiveerd daartegen heeft geprotesteerd.
3.5 Indien de Opdrachtgever een wijziging aanbrengt in de Overeenkomst dan wel indien hij een nadere Opdracht verstrekt, worden deze wijzigingen en/of nadere opdrachten na acceptatie door Opdrachtnemer geacht een onlosmakelijk geheel te vormen met de eerdere Overeenkomst en zijn deze voorwaarden daarop volledig van toepassing. Indien de wijziging van de Overeenkomst verhoging van de kosten tot gevolg heeft, zullen deze kosten op de aan de wederpartij te verzenden factuur afzonderlijk worden aangegeven. Het verstrekken van een nadere Opdracht of het wijzigen van een Overeenkomst kan tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijden wijzigen, hetgeen nimmer aan Opdrachtnemer kan worden tegengeworpen.
3.6 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.

Artikel 4 - Gegevens en informatie

4.1 Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de Opdracht indien Opdrachtgever alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, in de
vorm en op de wijze als door Opdrachtnemer gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat Opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig
of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Opdrachtgever.
4.2 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn, tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit.
4.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
4.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van eventueel door Opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens en informatie.
4.5 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en informatie niet of niet tijdig of niet behoorlijk aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan Opdrachtnemer verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. Opdrachtnemer kan in verband met niet of niet correcte naleving door Opdrachtgever niet worden aangesproken.
4.7 Extra kosten, extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, ontstaan doordat Opdrachtgever niet aan de in het eerste, tweede of derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4.8 Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte, bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

Artikel 5 - Uitvoering van de Opdracht

5.1 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor
het bereiken van enig beoogd resultaat.
5.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door derden.
5.3 De Opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor Opdrachtnemer voortvloeien.
5.4 In geval van twijfel omtrent de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van Opdrachtnemer bepalend.
5.5 Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financierenvan terrorisme (Wwft):
a) verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van Opdrachtgever en/of cliënt te doen;
b) verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten.
5.6 Onder (beroeps)regelgeving wordt in ieder geval verstaan het Reglement Beroepsuitoefening van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).
5.7 Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps) regelgeving.
5.8 Opdrachtnemer houdt ter zake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer.
5.9 Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s zoals het verspreiden van virussen en vervorming.

Artikel 6 – (Beroeps)regelgeving

6.1 Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (beroeps)regelgeving.
6.2 Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer – onder meer, doch niet uitsluitend -:
a) op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
b) op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen;
c) krachtens geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van) Opdrachtgever te doen.
6.3 Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende
wet- en (beroeps)regelgeving.

Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet in de intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht. Deze behoren toe aan Opdrachtnemer.
7.2 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest die Opdrachtnemer gebruikt of heeft gebruikt en/ of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s en andere geestesproducten en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
7.3 Behoudens uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of exploiteren, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.
7.4 Opdrachtnemer behoudt het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8 – Geheimhouding

8.1 Opdrachtnemer is verplicht de door of namens Opdracht.gever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet melding ongebruikelijke transacties en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemer, voor zover Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de opdracht of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht. 
8.2 Opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de Opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn. 
8.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschik.king te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure. 
8.4 Opdrachtnemer is gerechtigd tot het vermelden van de naam van Opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (commerciële) relaties van Opdrachtnemer ter indicatie van de ervaring van Opdrachtgever. 

Artikel 9 – Honorarium

9.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. 
9.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium voor de door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden worden vastgesteld op basis van bestede tijd en gemaakte kosten overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen. 
9.3 Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht. 
9.4 Opdrachtnemer heeft het recht om een voorschot te vragen aan Opdrachtgever. 
9.5 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voor de Opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen. 
9.6 Het honorarium, zo nodig vermeerderd met voorschot.ten en declaraties van ingeschakelde derden en gemaakte onkosten, wordt per maand in rekening gebracht, tenzij Opdrachtnemer en Opdrachtgever hierover andere afspraken hebben gemaakt. 
9.7 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
9.8 Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen. 

Artikel 10 – Betaling

10.1 Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden, door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening, binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde bedrag op rekening van Opdrachtnemer. 
10.2 Indien geen betaling plaatsvindt op het in lid 1 bedoelde tijdstip, dan wel indien geen betaling plaatsvindt op het na.der overeengekomen tijdstip, is de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is vanaf dat tijdstip een rente verschuldigd van 2% per maand. 
10.3 Indien opdrachtgever, handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, niet binnen de in het eerste lid genoem.de termijn heeft betaald, is opdrachtgever gehouden alle buitengerechtelijke kosten die Opdrachtnemer heeft in verband met de incasso van een vordering op Opdrachtgever te betalen, welke kosten worden vastgesteld op 15% van de onbetaald gelaten bedragen met een minimum van € 250,00. Indien opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep is opdrachtnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten ter hoogte van het maximale bedrag conform het Besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. 
10.4 Alle kosten die Opdrachtnemer heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. 
10.5 In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofde.lijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten. 
10.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om - ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft - van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/ of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waar.van Opdrachtnemer gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 

Artikel 11 – Reclames

11.1 Een reclame althans bezwaar met betrekking tot verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of in het geval van een factuurbedrag binnen 30 dagen na verzenddatum van de factuur, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 8 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. 
11.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdracht.gever niet op. 
11.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid. 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid alsmede de aansprakelijkheid voor een onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. 
12.2 Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de netto-(deel)factuurwaarde van de levering of verrichte dienst waarop de toerekenbare tekortkoming althans de onrechtmatige daad betrekking heeft, doch in ieder geval tot een bedrag van maximaal € 10.000,00 (zegge: tienduizend Euro). 
12.3 De in het voorgaande lid vermelde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. 
12.4 Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor door de Opdrachtgever geleden indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
12.5 Opdrachtgever is gehouden schade beperkende maatregelen te nemen. 
12.6 De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben. 
12.7 De Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst hiervan.  
12.8 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever ver.strekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Genoemde aanspraken komen aldus voor rekening van opdrachtgever. 
12.9 Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer voor schade veroorzaakt door virussen en defecten. Genoemde schade komt aldus voor rekening van opdrachtgever. 
12.10 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is door.dat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige gegevens en informatie heeft verstrekt. Genoemde schade komt aldus voor rekening van opdrachtgever. 
12.11 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsook gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Genoemde aanspraken komen aldus voor rekening van opdrachtgever. 

Artikel 13– Termijnen

13.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de door Opdrachtnemer aangegeven termijnen waarbinnen de werkzaamheden voltooid dienen te zijn, altijd bij benadering zijn en nimmer als fatale termijnen kunnen worden aangemerkt. 
13.2 Indien Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of hij voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens en informatie ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de gegevens en informatie geheel aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld. 
13.3 De overeenkomst kan - tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is - door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, doch pas nadat Opdrachtgever, na ommekomst van de overeengekomen termijn, opdrachtnemer een redelijk termijn heeft aangezegd om de opdracht alsnog (geheel) uit te voeren en opdrachtnemer ook dan de opdracht niet of niet geheel uitvoert binnen de aangezegde termijn. 

Artikel 14 – Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrich.ten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten. Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient dan ook door Opdrachtgever aanhangig te zijn gemaakt binnen één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of verjaring overeenkomstig de wet. 

Artikel 15 – Opzegging en annulering

15.1 Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. 
15.2 Indien de opzegtermijn niet of niet geheel in acht wordt genomen heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken om.zetverlies over de (resterende opzegtermijn), bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die Opdrachtnemer redelijkerwijs heeft moeten maken of moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeen.komst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzeg.ging ten grondslag liggen die uitsluitend aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdracht.gever. 
15.3 Indien de Overeenkomt tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn. 
15.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. 
15.5 Indien een Opdracht met een overeengekomen vaste Opdrachtprijs wordt geannuleerd door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op 100% van de overeengekomen Opdrachtprijs. 
15.6 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aan.gegaan. 
15.7 De Overeenkomst mag per aangetekende brief door zowel Opdrachtnemer als door Opdrachtgever (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om zijn schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden zijn activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij. 
15.8 Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. 
15.9 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken omzetverlies, bezettingsverlies, alsmede van additionele kosten die Opdrachtnemer redelijkerwijs heeft moeten maken of moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. 
15.10 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen. 

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

16.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeen.komst niet of niet volledig nakomt. 
16.2 Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeen.komst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
16.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst 
16.4 Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 17 – Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever op eerste verzoek van Opdrachtnemer gehouden het geleverde in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten en schade zijdens opdrachtnemer voor zijn rekening. 

Artikel 18 – Overige bepalingen

18.1 Indien Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoor-, vergader-en/of lesruimte en overige faciliteiten die naar oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Over.eenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschik.baar gestelde (computer) faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Opdrachtnemer zal viruscontrole procedures toepassen wanneer Opdrachtnemer van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt. 
18.2 Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerkers aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.

Artikel 19 - Rechts- en forumkeuze

19.1 Op alle door Opdrachtnemer gesloten Overeenkom.sten, op alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten, op de totstandkoming, uitvoering en uitlegging van deze overeenkomsten alsmede op alle door Opdrachtnemer verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
19.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan 
– naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld zij het niet uitsluitend onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Inhouden.de de bevoegde rechter te Arnhem. 
19.3 In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een andere wijze van geschillenbeslechting overeenkomen. Dit dient schriftelijk te gebeuren.

Artikel 20 - Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming

20.1 Opdrachtgever zal bij het verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan de Opdrachtnemer de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in acht nemen. 
20.2 Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de opdracht de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in acht nemen en verkregen persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor zover niet onverenigbaar met het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verkregen. 
20.3 Zo nodig sluiten Opdrachtgever en Opdrachtnemer een verwerkersovereenkomst. 
20.4 Opdrachtnemer zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies en onbevoegde toegang. 
20.5 Opdrachtgever stemt er mee in dat Opdrachtnemer ten behoeve van de dienstverlening en de optimalisering daarvan werkt met derden zoals ICT-dienstverleners en leveranciers van administratietools en in dat kader persoonsgegevens deelt met deze derden. Overeenkomstig de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming sluit Opdrachtnemer een verwerkersovereenkomst met de door haar ingeschakelde (sub)verwerkers. 

Artikel 21 – Opdrachtbevestiging

21.1 De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Over.eenkomst juist en volledig weer te geven. 
21.2 Indien de opdrachtbevestiging (nog) niet is verzonden door opdrachtnemer, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart. 

Artikel 22 – Privacy verklaring

Opdrachtnemer hanteert een privacybeleid. Het privacybeleid wordt u op verzoek kosteloos toegezonden. 

Al onze adviezen zijn gebaseerd op de stand van de wetgeving en jurisprudentie, zoals deze ten tijde van de dagtekening van dit schrijven redelijkerwijze geacht kan worden ons bekend te zijn en gelden derhalve onder voorbehoud van latere wijzigingen daarin.

Op al onze offertes en alle aan ons verstrekte opdrachten zijn uitsluitend de door ons gehanteerde Algemene Voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Arnhem en op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Popup vault

Nieuwsbrief
2022-05-17
2030-05-31

de laatste BTW-nieuwtjes in uw inbox?

wij sturen regelmatig een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen op het gebied van BTW 

schrijf u in »

2500
1
2279