English summary

a

meer weten of persoonlijk advies?

disclaimer

Algemeen

De op onze website getoonde informatie wordt door van vilsteren BTW advies met zorg voor u samengesteld.

Elektronische communicatie

U kunt ons, op verschillende manieren bereiken. Onder meer via de website en e-mail. Deze vormen van elektronische communicatie zijn nooit 100% veilig. Door gevoelige of vertrouwelijke informatie zonder ‘versleuteling’ via het open internet aan ons te versturen aanvaardt u het risico, dat deze informatie bij derden terechtkomt. van vilsteren BTW advies hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van persoonlijke gegevens die wij hebben van onze cliënten en contacten en past daarom haar privacybeleid toe.

Informatie

Wij bieden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, de informatie op onze website aan als een vorm van dienstverlening. In het bijzonder aan onze huidige en toekomstige relaties, maar in feite aan een ieder die toegang heeft tot internet. Uitdrukkelijk dient op de website verstrekte informatie niet te worden beschouwd als (onderdeel van ons) juridisch, fiscaal of financieel of enig ander advies. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wij betrachten altijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen en/of opmaken van onze website. Dit betekent  niet, dat wij kunnen garanderen dat de op de website verstrekte informatie altijd juist, up-to-date of compleet is.

Hyperlinks

In de gevallen, dat op de website hyperlinks worden aangeboden betekent dit niet, dat wij de via de links eventueel aangeboden diensten of producten aanbieden en/of aanbevelen. Voor de juistheid van de informatie verstrekt via hyperlinks op onze website kunnen wij niet instaan.

Hoewel van vilsteren BTW advies uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan van vilsteren BTW advies niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Aansprakelijkheid

van vilsteren BTW advies en de aan ons gelieerde werknemers zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade die ontstaat als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van de informatie of mogelijkheden die de website biedt of gebruik van onze website zelf, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Gebruik van onze website geschiedt volledig voor uw eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor het geval informatie op de website inbreuk zou maken op auteursrechten en/of andere rechten van intellectuele eigendom van derden en in de gevallen dat de website (tijdelijk) niet bereikbaar is. van vilsteren BTW advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op onze website opgenomen informatie en hyperlinks. Verwijzingen naar sites die niet door van vilsteren BTW advies worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen.

Wijzigingen

Wij zullen de informatie op de website periodiek aanvullen en eventueel wijzigen. Dit kunnen wij steeds onmiddellijk en zonder enige kennisgeving vooraf doen.

Rechten van intellectuele eigendom

Ten aanzien van alle informatie en/of andere auteursrechtelijk beschermde werken op de website behouden wij uitdrukkelijk onze auteursrechten en die van onze licentiegevers voor. Voor gebruik van het hiervoor bedoelde informatie heeft u voorafgaande toestemming van ons nodig. U kunt uw verzoeken per e-mail aan ons richten aan info@btwadvies.com. Het is de gebruiker van onze website niet toegestaan de inhoud van onze website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van van vilsteren BTW advies.

Toepasselijk recht

Op onze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele uit hoofde van de website en disclaimer voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Tot slot

Mocht u problemen ondervinden op onze websites, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail aan info@btwadvies.com. Wij zullen dan onze uiterste best doen het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

 

Popup vault

Nieuwsbrief
2022-05-17
2030-05-31

de laatste BTW-nieuwtjes in uw inbox?

wij sturen regelmatig een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen op het gebied van BTW 

schrijf u in »

2500
1
2279